Produkter

Et utvalg av vårt produktsortiment i alfabetisk rekkefølge:

Å jobbe med miljøvennlige løsninger er noe som er ytterst viktig i tiden vi lever i. Hvorfor ikke ta steget fullt ut å benytte naturlige materialer, nå når forutsetningene finnes.

Erosjonsproblem er i alle mulige sammenhenger blitt en større trussel. Problemene øker i våre kystnære områder der vannet stiger med kraftige vinder som pisker opp høye bølger som igjen forårsaker store skader på strandlinjen. I de senere år har regnet blitt kraftigere og mer frekvent og forårsaker store skader på skråninger ved veger, jernbaner og vassdrag. I mange tilfeller kan erosjonssikring tilpasses som en bra løsning på disse problemene.

Erosjonsmatter produsert av naturmateriale har eksistert i mange år og teknikken ved produksjon blir bare bedre og bedre.
Det finnes to ulike typer matter, vevde og ikke-vevde. Disse produseres i kokos, jute-,strå- og/eller halmfiber. Man har også funnet et naturfiber som ikke er brennbart.
Hvilket fibermateriale som velges kommer an på bl.a. hvilken levetid og strekkstyrke som kreves.
Mattenes levetiden varierer fra noen måneder til et par år. Det er også vanlig at man blander de ulike fibrene i samme matte for å oppnå en akseptabel levetid og strekkstyrke.

De vevde mattene består av 100% kokos og finnes i to ulike maskevidder , ca 10mm (740g/m2) og ca 40mm (400g/m2).
De ikke-vevde mattene består vanligvis av kokos-, halm-, og stråfiber. Disse er sydd sammen med et pp (polypropylen) nett som gjør at fibrene holder sammen. PP nettet kan ha ulike trådtykkelser avhengig av hvilke tekniske krav som stilles til prosjektet.
De ikke-vevde mattene kan ha et tynt lag av papp på undersiden der det klistres frø. Disse begynner å gro når de kommer i kontakt med fuktighet. Det finnes mange standard frøblandinger å velge i, men de kan også produseres med spesialblandinger etter ønske.

Alle mattene festes med forankringsspiker laget av tre. Når det gjelder matter med frøblanding er det meget viktig at mattens underside hele tiden har kontakt med underlaget for at frøene skal gro. Både vevde og ikke-vevde(uten frø) kan med fordel sprøytesåes.

En måte å bygge en faunapassasje på er ved hjelp av en rørbru eller vegrør. Konstruksjonen er enkel, billig og miljøvennlig. Riktig installert bevares de naturlige vegene for dyrene og på den måten bevares det biologiske mangfolden.

Passasjen kan utføres på en flere ulike måter- valget av konstruksjon styres av faktorer som hvilke påkjenninger rørbroen/røret kommer til å utsettes for og hvilke dyr som forventes å  bruke passasjen.

En større rørbro kan f.eks. inneholde en sti for større dyr. En slik konstruksjon kan også være et trafikksikkert alternativ for å gi mennesker tilgang til naturen på begge sider av en større veg.

For smådyr som frosk og mus kan et mindre rør fungere som en passasje under en vegbane.

For å bevare et vassdrags naturlige bunn kan hvelvbue eller et halvrør være et alternativ.

Den type faunapassasjer som beskrives her har vist seg å være praktiske og effektive løsninger for såvel dyr som vegbyggere.

Et kraftig regnskyll kan være svært katastrofalt hvis ikke overvannshåndteringen er gjennomtenkt og riktig dimensjonert. ViaCon har et bredt utvalg av både standard – og spesialtilpassede løsninger for håndtering av overvann. De tradisjonelle metodene erstattes med mer moderne løsninger som krever mindre plass og har større kapasitet.

På grunn av egen produksjon kan vi raskt og enkelt levere spesialtilpassede anlegg der man opprettholder god funksjon samtidig som det er kostnadseffektivt. Vi produserer overvann – og fordrøyningsmagasin i fire forskjellige materialer, for å sikre deg en løsning som opprettholder dagens omstendigheter og krav.

ViaCon tilbyr markedets bredeste utvalg av materiale. Samtlige materialer er også godt testet i det nordiske klimaet og oppfyller alle nødvendige krav.
HelCor er en varmforsinket rørkonstruksjon med stor styrke og fleksibilitet. Konstruksjonen finnes med diameter fra 300mm – 3500mm og tåler full trafikklast allerede ved lav overfylling.
TrenchCoat er en HelCor – konstruksjon som vi har gjort enda sterkere ved at vi har påført den et laminat av polyetylenplast på inn – og utside, noe som gir den en overlegen korrosjonsbeskyttelse.
Quattro og Optima er lette og fleksible rørsystem, produsert av polypropylen alternativt polyetylen. Rørene har doble vegger, med en glatt innside og korrugert utside. Den glatte overflaten holder innsiden ren og sørger for bra vanngjennomstrømning – samtidig som den korrugerte utsiden bidrar til en sterk konstruksjon.

Noen av fordelene med ViaCon`s fleksible system er:

 • Dimensjoner fra 200mm – 3500mm
 • Lang levetid – over 100 år
 • Lav vekt
 • Kan dimensjoneres for full trafikklast
 • Kort monterings tid
 • Kundetilpassede løsninger takket være egen produksjon

Bruksområder:

 • Parkeringsplasser
 • Kjøpesentre
 • Logistikksentraler
 • Handlegater
 • Parker

 

Skap en annerledes og estetisk spennende mur med gabionkurver eller gabionnett. Det finnes både rektangulære og runde gabioner, og en kombinasjon av disse gir et veldig tiltalende resultat.
Bruk av forskjellige steintyper blir vakkert og gir muren et interessant utrykk.

Gabionmuren kan ha mange ulike funksjoner, som støyskjerming, innsynshemmende, forsterkende etc.
Dessuten er det mulig og bekle betongmurer og betongvegger med smalere gabioner som forankres i den bakre muren/veggen, noe som gir en veldig fin fasade.
Gabioner kan brukes både som frittstående mur og som støttemur. Om gabionmuren skal fungere som støttemur kan den enten konstrueres som en selvbærende mur, d.v.s at man bygger opp en mur med bredere kurver i bunnlaget og smalere jo lengre opp i konstruksjonen man kommer.
Det andre alternativet er at gabionkurvene er like dype i alle lag, men at man fester et geonett på baksiden som rulles ut horisontalt i skråningen.

 

Frittstående gabionmurer kan enten bygges med tradisjonelle gabionkurver eller løse nett.
De løse nettene som består av en betydelig tykkere tråd, 6mm, er veldig kjappe å montere.
Det er derimot ikke mulig å justere hvordan stenen legges i nettet, så det kreves en bra fraksjonsfordeling på stenene som gabionene fylles med.

Gabionmuren har mange fordeler. Det er et økonomisk interessant alternativ til andre mur-konstruksjoner da de er raske å montere, estetisk tiltalende og de kan også brukes i mange ulike miljøer med ulike funksjoner.

Bruksområder
– Grunnvannssikring ved bygging av veger, jernbaner og flyplasser 
– Bunntetting og topptetting av avfallsdeponi 
– Tetting av dammer, kanaler, tunneler og betongkonstruksjoner under vann

Materiale
ViaCon arbeider med to typer av geomembran.

– Syntetiske membraner av polyetylen, HDPE, LDPE, PE-LLD eller polypropylen FPP og EPDM gummiduk
– Leiremembran(GCL) av geotekstil og bentonitt.

Geomembranens absolutt vanligste funksjon er å sikre grunnvannet mot forurensninger fra vegsalt, avgasser, oljesøl, søl fra farlig gods, forurenset vann, gummipartikler og lignende. En funksjon som stadig blir viktigere for å møte dagens miljøkrav er bunntetting og topptetting av avfallsdeponi.

Produkter
Syntetisk membran – Tettheten er avgjørende for membranens funksjon. Ved at membranens tetthet defineres ved produksjon, kan sikkerheten være optimal i hvert eneste prosjekt. Syntetiske geomembraner finnes også med ulike egenskaper for separate bruksområder f.eks. med glatt eller teksturert overflate, varierte friksjons -og tøyningsverdier og ulik kjemisk bestandighet.

Ved behov kan membranen sveises sammen. Arbeidet utføres med spesialmaskiner og utføres alltid som dobbelsveis. Tettheten på sveisen kontrolleres ved at den mellomliggende luftekanalen trykkprøves. Ved rørgjennomføringer benyttes ekstrudersveising. 

For å forhindre at geomembranen svekkes av f.eks skarpe steiner, bør et beskyttelses lag av sand eller en geotekstil i nålefilt legges på begge sider av membranen.

Leiremembran – Bentonitt er et naturlig leirmineral som sveller når det kommer i kontakt med fuktigheten i jorden, eller når det vannes. Om svellingen skjer under trykk blir tettheten meget høy.

Bentonittmatter finnes i flere utførelser for ulike bruksområder. Overflatestruktur og strekkfasthet bidrar til at bentonittmatter er fine å bruke i skråninger. De kan også lett tilpasses til brofundament og eventuelle gjennomføringer.

Bentonittmatter er enkle å installere. Om det tette laget krever at flere bentonittmatter legges skjer det ganske enkelt ved overlapping. En annen fordel med bentonittmatter er at de er selvtettende.

Et geonett er en nettkonstruksjon som forbedrer grunnens bærekraft ved å låse partikler fast i jorden. Geonettet kan være fleksibelt eller stivt(med faste knutepunkter).

Bruksområder
Stabilisering, jordarmering i f.eks. skråninger, forsterkning i støttemurer, overbygg for veger, jernbane eller parkeringsplasser.

Materiale
Polypropylen (PP) polyester (PET) eller Polyetylen (PE-HD)

Etter følgende norm:
Strekkstyrke fra 20 kN/m upp till 800 kN/m

Et geonett gjør det mulig å bygge stabile konstruksjoner på dårlig grunn. Geonettet stabiliserer grunnen gjennom å låse jordpartiklene slik at de ikke kan bevege seg horisontalt. Effekten forsterkes når jorden pakkes.

Et nett stabiliserer som regel et jordlag på 30-40 cm. Flere geonett kan legges på hverandre for å forsterke dypere jordmasser. Ettersom bærekraften øker ved hvert lag, kan forsterkning og bærelagene høyere opp i konstruksjonen gjøres tynnere. 

Et geonett har stor betydning for konstruksjonens holdbarhet. Gjennom å forhindre at bevegelser sprer seg opp gjennom lagene minsker risikoen for setninger. En annen effekt er at belastningen blir jevnere. Tyngden spres over et større område, bærekraften øker og da øker også konstruksjonens levetid.

Produkter
Secugrid PP 
Secugrid PET 
Combigrid
ViaGrid
TeleGrid
Sympaforce

Bruksområder
Separasjon vanngjennomtrengelig barriere mellom ulike materialer for å beholde grunnens bærekraft
Filtrering lede bort overskuddsvann for å beholde forskyvningsfastheten og dermed grunnens bærekraft
Beskyttelse forhindre underminering av elvebunn og kystlinje 
Armering forsterking av f.eks. bratte skråninger

Materiale
Polypropylen (PP) eller polyester (PET) 

Oppfyller følgende norm
NorGeoSpec Profil 1-5

Avhengig av produksjonsmetode, har man to typer geotekstiler;
Ikke-vevd geotekstil – består av tilfeldig orienterte fibre som buntes sammen på mekanisk, termisk eller kjemisk måte. Nålfilt er en type ikke-vevd geotekstil. 
Vevd geotekstil – består av tråder, bånd eller lignende som er vevd sammen i rette vinkler.

Funksjoner
Separasjon – Gjennom å bruke en geotekstil som barriere hindres løsere og finere materiale fra å blandes med over eller underliggende lag. På den måten slippes ikke de separerte lagene gjennom, vanngjennomstrømningen minskes ikke og ytterlagets bærekraft bevares.

Alt etter hva slags fyllmateriale som skal benyttes deles geotekstiler for separasjon inn i profiler /klasser. 

Med en geotekstil som barriere kan man:
• Utføre fylljobben med materiale som har bedre holdbarhet på løsere jord
• Bruke grovere masse og få bedre drenering 
• Minimere utgravningsarbeidet og materialforbruket

Filtrering – Med en geotekstil som filter kan filtrering og drenering behandles som to separate funksjoner som kombineres for å lede bort overflatevann. Filtreringen plasseres mellom jord og drenering og velges ut i fra den grad av gjennomstrømning som ønskes.

Med geotekstil som filter får man:

• Spesifiserte filteregenskaper
• Mer økonomisk dreneringsmateriale
• En enklere innstallasjon da det kreves mindre mengder sten og grus

Drenering – En geokompositt eller en geotekstil inngår ofte som en komponent i drenering, ettersom man med disse produktene kan tilpasse dreneringen gjennom å velge porestørrelse og gjennomstrømmings kapasitet. Om grunnen fordrer et dreneringslag kan en laminert filterdrenering brukes. Den består av et dreneringsnett med geotekstil på en eller to sider. Filterdrenering finnes også med geomembran på den ene siden av dreneringsnettet og geotekstil på den andre siden.

Med en filterdren som drenering får man:

• Spesifiserte dreneringsegenskaper
• Billigere dreneringsfunksjon
• En enklere installasjon da filterdren kan erstatte dreneringsgrus.

Erosjonsbeskyttelse – En geotekstil kan sikre jord som utsettes for erosjon av vann. Kraftigere erosjonssikring i form av store stenblokker eller lignende kan plasseres direkte på geotekstilen i stedefor å bygges opp i flere lag.

Med en geotekstil som erosjonssikring slipper man

• Arbeidskrevende steinmasser
• Problemer med bakkens helling ettersom geotekstiler fungerer bra også i bratt terreng
Armering – For å forhindre at grunnen deformeres og kollapser kan en geotekstil brukes som forsterkning. 
Geotekstilen fanger opp spenninger i grunnen, forhindrer at de spres oppover og stabiliserer på den måten konstruksjonen.

Med en geotekstil som armering får man:

• En miljøvennlig konstruksjon 
• Mulighet til å velge mellom en mengde forskjellige løsninger
• Lavere anleggskostnader 

 

Gjennom å isolere mot tele hindres frost i å trenge ned og gi teleskader i grunnen.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss.

 

 

Sikres mot hva?
– Forurensninger fra veger og jernbaner:
Grunnvannet som ligger i tilslutning til veger og jernbaner risikerer å infiltreres av forurensinger fra vegsalt, avgasser, oljesøl og partikler fra dekk. En del farlig gods og kjemikalier transporteres på våre veger og om uhellet skulle være ute, må nærliggende vann være sikret.

– Forurensning fra avfallsdeponi:
Forurensinger fra søppel eller industriavfall utgjør en risiko for grunnvannet. For å sikre grunnvannet er det viktig med en korrekt utført bunntetting. Sigevannet fra avfallsplassene må også tas hånd om og renses på en sikker måte. Eldre avfallsdeponi kan overdekkes og bygges inn ved behov.

– Forurensning fra flyplass:
Ved en flyplass utsettes et begrenset område for meget høye konsentrasjoner av forurensing fra avisingsvæsker, avgasser, salt, gummipartikler og flybensin. Her er det viktig å sikre grunnvannet som kan påvirkes av infiltrering. 

– Forurensning fra sigevann og slam:
Sigevann og slam fra avfallsdeponi og industrier inneholder ofte høye verdier av forurensing og må lagres i tette bassenger for å beskytte grunnvannet og nærliggende vannreserver.

Geomembran som grunnvannssikring
Grunnvannet kan sikres med ulike typer geomembran. Det finnes to hovedtyper av geomembran:
1) Syntetisk membran av polyetylen, polypropylen eller EPDM gummiduk
2) Leirmembran av bentonitt og geotekstil

Syntetisk geomembran  er 10 000 ganger tettere enn vanlig leire. Polypropylen og polyetylen har dessuten høy aldersbestandighet og resistens mot en mengde kjemiske stoffer f.eks. olje og andre miljøfarlige stoffer som finnes i vårt nærmiljø. Membranens gjennomtrengelighet kontrolleres ved produksjonen og sikkerheten kan derfor tilpasses med stor presisjon for ulike behov. Membranen bør beskyttes mot mekanisk skade av en fiberduk. 

En leiremebran består av bentonittpulver som fikseres mellom to lag med geotekstil. Bentonittmembranen aktiveres av fuktighet fra grunnen eller vanning – gjerne under trykk – og blir da ca 100 ganger tettere enn vanlig leire. Bentonittmembran er selvtettende og lett å tilpasse til eventuelle gjennomføringer og brofundament. Leiremembran har en overflatestruktur og strekkfasthet som gjør den enkel å bruke i skråninger.

Bruksområde
– vegbygging, beskyttelseskulvert, gang- og transporttunnel, viltkulvert 
– overvannsledning, nedstigningsbrønn, vannmagasin 
– ventilasjonsanlegg, kabelrør osv. 

Materiale
– Varmforsinket stål
– Forsinkning: SS-EN 10 142 DX51D Z 600 
aluzink: SS-EN 10 215 DX51D+AZ 185 
– Skruer/muttere 
– Korrosjonsbeskyttelsen kan forsterkes med epoxibelegg eller TrenchCoat

Oppfyller følgende norm
– AMA

HelCor vegrør er en fleksibel konstruksjon. 
Korrugeringen tilpasses alltid til rørets dimensjon slik at stålets holdbarhet utnyttes maksimalt. Det innebærer at HelCor vegrør tåler trafikkbelastning ved lav overfylling eller belastnig av veldig  høy overfylling. Ta kontakt med oss for detaljert teknisk informasjon om korrugering, ståltykkelse og dimensjoner.

Korrosjonsbeskyttelsen tilpasses etter det miljøet vegrøret installeres i. Som standard har HelCor en korrosjonsbeskyttelse av metall – sink eller alusink.

Beskyttelsen kan forsterkes med epoxibelegg i tykkelsen 240 eller 400 µ. Behandlingen gir røret god bestandighet i vann med lav pH-verdi. 

TrenchCoat – en dobbelsidig laminering med polyetylen – gir røret en levetid på over 100 år. (Les mer om TrenchCoat.)

Profiler
HelCor finnes både som sirkulær profil og som hvelvbue.

Montering

HelCor kan leveres i hele lengder. Ettersom lengden bare begrenses av transportmuligheten kan konstruksjonen tilpasses for å få færrest mulig skjøter. 
Rørseksjoner skjøtes sammen med stabile skjøtebånd som er enkle å montere. Sammenskjøtede rørseksjoner kan siden løftes og håndteres som en enhet. Skjøtebåndet forhindrer også at rørene glir fra hverandre ved telehiv, setninger eller lignende. Dersom skjøten må være tett leveres skjøtebåndet med gummipakning.

Hvilken type skjøtebånd som brukes avhenger av rørets dimensjon.

Omfyllingen – velgradert, friksjonsmateriale med stenstørrelse max Ø 32 mm – legges symmetrisk i jevne lag på begge sider av røret. Fyllingsmaterialet pakkes nøye for å gi jevn støtte langs hele røret. Hverken fundament eller omfyllingsmasser får inneholde frossent materiale.

QBlock moduler til fordrøyning og infiltrasjon av overvann.

For dimensjonering og ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss.

 

 

Vi i har et stort utvalg av kummer med tilbehør.

Vennligst se i vår produktkatalog som kan lastes ned her, eller ta kontakt med oss for nærmere info.

MP200 – multippelkonstruksjonen som gir maksimal fleksibilitet. MP200 finnes i en mengde ulike profiler og spesial lages ved behov for f. eks. bend eller påstikk.

Bruksområde
Vegbru, jernbanebru, viadukt, viltpassasje, trafikktunnel, kulvert, beskyttelses- og transporttunnel, underjordisk lagerbygg, vannmagasin, ammunisjonslager etc. 

Materiale
– Varmforsinket stålplate i henhold til SS-EN 10 149(SS 141312)
– Forsinkning i henhold til SS-EN 1461
– Skruer/mutter ISO 898-1 og 2, holdbarhetsklasse 8.8, varmforsinkning i henhold til SS 3192 Fe/Zn 45
– Korrosjonsbeskyttelsen kan forsterkes med kraftigere sink- eller epoxibelegg

Oppfyller følgende normer
– SVV Håndbok N400
– Jernbaneverkets BV BRO UTGÅVA 8
– Rapport 58 Brobygging KTH
”Dimensionering av rörbroar»

Med MP200 kan du nesten alltid løse behovet for en passasje på en optimal måte. Multippelrøret har eksistert i vårt sortiment i alle år og vi har mange gode erfaringer av å benytte konstruksjonen i veg- og anleggsarbeidet. 

Profiler
MP200 finnes i et stort antall profiler for ulike tilpasninger/bruksområder. Detaljert informasjon og målsatte tegninger finner du her »

Sirkulære og elliptiske rørbruer ideelle å benytte ved dårligere grunnforhold og høy belastning. En meget økonomisk konstruksjon med stor kapasitet for vanngjennomstrømming.

Lavbygde rørbruer – den avgjort vanligste profiltypen. En lavbygd rørbro anvendes når byggehøyden er begrenset. Profilen har stor kapasitet for vanngjennomstrømming også ved lav vannstand.

Gang- og trafikktunneler – profiler utformet for de spesielle behov som gjelder for gang-og trafikktunneller. Rørbruene kan f.eks. utrustes med belysning og egnet kantavslutning. 

Horisontale ellipser – den rørbro som gir minst påkjenning for grunnen. Profilen minsker risikoen for setninger ettersom etterfyllingen kan komprimeres ekstra godt.

Hvelvbuer – er egnet om passasjen bygges på berggrunn eller når man vil bevare vassdragets naturlige bunn. Hvelvbuen monteres på betongfundament. 

Montering
Et multippelrør består av et antall sammensatte plater som formes etter en definert rørprofil. Platene monteres lett sammen seksjon for seksjon.

MP200 leveres på følgende måter:

Alt 1) ViaCon leverer rørbruen ferdig montert på trailer.

Alt 2) ViaCon monterer rørbruen på plassen eller i tilslutning til endelig plassering.

 

 

Dreneringsrenner med tilbehør.

Vennligst ta kontakt for ytterligere informasjon.

Bruksområde
– Standard drenering for hus og industribygninger, idrettsplasser etc.
– Drenering for veg og anlegg
– Som avskjermende drenering

Materiale
Gjenvinningsbart , miljøvennlig polyetylenn (PEH) og polypropylen (PP)

Oppfyller følgende normer
– ATB VÄg 2005, Boverket, MarkAMA
– SS 3520 og EN13476-1,2,3

Vi tør å påstå at det finnes et Pecor dreneringsrør for et hvert behov innen bygg- og anleggsbransjen. Rørene finnes i en mengde dimensjoner og sammen med Pecor overvannsystem utgjør de et komplett produktsortiment for drenering.

Tilpasninger
Drenering utføres når det er risiko for at vann kan påvirke konstruksjonen, som en veg eller rundt et hus, på en negativ måte. Om over- eller grunnvann utgjør en risiko kan en avskjermende drenering kreves for å avlaste den vanlige dreneringen.

Drenering av en veg eller jernbane er viktig for konstruksjonens bæreevne. Av hensyn til trafikksikkerheten bygger man i dag veger med grunne grøfter. Det innebærer at både avrenninger fra vegen og drenering skjer ved hjelp av drensledninger.

Pecor dreneringsrør i dimensjoner over 110/97 kan fås med topplissing. Slissingen reduserer muligheten for at rørene tettes, ettersom vannet bare drypper inn gjennom rørets øvre del.

Installasjon
Pecor drensrør legges manuelt- er jobb som er enkel å utføre ved hjelp av vårt tilbehør.

Minste overfyllingshøyde for trafikkbelastning er 0,6m men rørene tåler overfyllingshøyder opp til 6m.

 

Bruksområde
Vegbygging, kulvertering, anlegg innen jordbruk, grøntområder m.m. 

Materiale
– 100 % resirkulerbart polyetylen (PEH) 

Oppfyller følgende norm
– AMA

Pecor Optima er det vegrøret i polyetylen som har vært lengst på markedet. Polyetylen er et materiale med egenskaper som passer bra i veg- og anleggsbransjen: 
– Polyetylen har en lav varmeledningsevne. Det innebærer at vegrøret blir mindre følsomt for gjenfrysning og issvelling. De påvirkes ikke like negativt av tele og ev. opptining som f.eks. rør av betong. Ettersom slagfastheten fortatt er høy ved lave temperaturer (lavere enn – 25 °C) kan leggingsarbeide utføres uten problemer selv om det er minusgrader. 
– Polyetylen er resistent mot en mengde av kjemiske stoffer og klarer miljøer med lav pH-verdi uten å påvirkes negativt 
– Polyetylen er aldersbestandig. Pecor Optima vegrør har en beregnet minste levetid på 100 år 
– Råvaren er naturlig og 100 % resirkulerbar.

Normal ringstivhet for Pecor Optima er 8 kPa. Vegrøret kan produseres med høyere eller lavere ringstivhet for spesielle bruksområder . 

Tilbehør
Pecor Optima kan kompletteres med en mengde praktiske tilbehør som f.eks. kummer, bend, påstikk og nedstigningskummer. Detaljene produseres etter kundens behov.

For Pecor Optima med Ø 400–600 mm finnes standardtilbehør som skrulokk, kuppelsiler og kumlokk.

Montering
Pecor Optima skjøtes med hurtigskjøt alternativt muffe.
Hurtigskjøt – korrugert skjøtebånd med hurtiglås. Skjøtebåndet festes med en sterk og smidig plaststrips. Korrugeringen forhindrer at rørene glir fra hverandre ved f.eks. teleløsning.

Skjøtemuffe – skjøtebånd med ulik tetthetsgrad, festes med skruer. 300-800mm

Bruksområde
Vegbygging, kulvertering, anlegg innen jordbruk, grøntområde, overvann, drenering, spillvann m.m. 

Materiale
 100 % resirkulerbar Polypropylen (PP) 

Oppfyller følgende normer
– AMA
– INSTA SBC 13476

Pecor Quattro er det vegrøret i polypropylen som leder utviklingen på markedet.

Polypropylen er et materiale med egenskaper som passer bra i veg- og anleggsbransjen.
–  Polypropylen har en lav varmeledningsevne. Det innebærer at vegrøret blir mindre følsomt for gjenfrysning og issvelling. De påvirkes heller ikke like negativt ved teleløsning og evt. opptining som rør av betong eller stål. Ettersom slagfastheten fremdeles er høy ved lave temperaturer (lavere enn – 25 °C) kan leggingsarbeidet utføres uten problemer selv om det er minusgrader.
– Polypropylen er resistent mot en mengde kjemiske stoffer og tåler miljøer med lav pH-verdi uten å bli negativt påvirket. 
– Polypropylen er aldersbestandig. Pecor Quattro vegrør har en beregnet minste levetid på 100 år.
– Råvaren er naturlig og 100 % resirkulerbar.

Normal ringstivhet for Pecor Quattro er 8 kPa. Vegrøret kan produseres med høyere eller lavere ringstivhet for spesielle bruksområder.

Montering
Den største forskjellen med Pecor Quattro er den innebygde skjøtemuffen. Skjøten gir størst mulig tetthet.

Rørene kan skjøtes med enten dobbelmuffe eller glidemuffe. 

SuperCor er den sterkeste av våre korrugeringer. Takket være en kraftigere korrugering kan man bygge brukonstruksjoner med en spennvidde på opptil 25 meter.

Bruksområde

Vegbru, jernbanebru, viadukt, viltpassasje, trafikktunnel, kulvert, beskyttelse- og transporttunnel, underjordisk lagertunnel, vannmagasin, tilfluktsrom, ammunisjonslager etc.

Materiale

– Varmforsinket stålplate i henhold til SS-EN 10 149(SS 141312)

– Forsinkning ihht. SS-EN 1461

– Skruer/mutrer ISO 898-1 og 2, holdbarhetsklasse 8.8, varmforsinkning ihht. SS 3192 Fe/Zn 45

– Korrosjonsbeskyttelsen kan forsterkes med kraftigere sink eller – epoxibelegg.

Oppfyller følgende normer

– ATB BRO 2004

– Jernbaneverkets BV BRO UTGÅVE 8

– Rapport 58 Brobygging KTH

”Dimensjonering av rørbroer»

SuperCor`s styrke ligger i korrugeringen som er hele ni ganger stivere en konvensjonelle korrugeringer (se illustrasjon her). Sammen med omfyllingen rundt konstruksjonen gir det en styrke som gjør at SuperCor klarer høy belastning uansett om det er lav eller høy overfylling.

Profiler

SuperCor finnes i et stort antall profiler for ulike tilpasninger/bruksområder.

SuperCor BoxCulvert – Egner seg ved lav byggehøyde (med en spennvidde på opptil 15 m) . Konstruksjonene kan forsterkes oppover for å klare høyere belastning allerede ved lav overfylling.

SuperCor Arch – finnes i fire varianter.

Profilene S og LP (spennvidde på opptil 20 m) kan integreres uten at miljøet påvirkes negativt og egner seg bra ved f.eks. overbygging av vassdrag.

Profilene MP og HP gir de frie mål som kreves for veg, motorveg og jernbane og passer bra for ulike typer trafikktunneler.

SuperCor Round – er et alternativ til SuperCor Arch når grunnforholdene er dårlige. Den sirkulære konstruksjonene klarer store setninger uten at det påvirker holdbarheten. Profilen egner seg for kulverter, transporttunneler, broer, siloer m.m.

Montering

En rørbro i SuperCor består av ett antal sammensatte plater som formes etter en definert hvelvbue eller rørprofil. Hele brukonstruksjonen bygges opp plate for plate direkte på arbeidsplassen.

Platene monteres enkelt sammen seksjon for seksjon. Hele eller deler av konstruksjonen kan formonteres og løftes på plass etterpå.

Hvelvbruer i SuperCor monteres på fundament av betong med innebygd U-profil eller på et stålfundament.

Grunnarbeidet er viktig og må utføres på en sånn måte at setninger ikke påvirker konstruksjonens funksjon. Til omfylling brukes et drenerende friksjonslag som pakkes systematisk i jevne lag. Under installasjonen bør man kontinuerlig kontrollere konstruksjonens profil.

Tekniske spesifikasjoner

Korrugering 380 x 140 mm
Ståltykkelse 4–7 mm
Dimensjoner 3,170–25 m spennvidde
Lengde ubegrenset
Korrosjonsbeskyttelse sink + epoxi (tilvalg)

Bruksområde
I korrosivt miljø (vann med pH-verdi < 5 og en resistivitet på < 1 500 ohm-cm), i vassdrag med hastigheter på opp til 4,5 m/s ohm-cm).

Materiale
– Varmforsinket stål (EN 10 142 Fe PO2 G Z600) 
– Dobbeltsidig polyetylenlaminering (HPDE) iflg. amerikansk standard ASTMA A 742 og AASHTO M-246 (250 µm)

Oppfyller følgende norm
– ATB VÄG 2005 (alla typer av veger)

TrenchCoat er et spiralfalset, korrugert vegrør i varmforsinket stål som lamineres med polyetylen både innvendig og utvendig. Denne behandlingen er blitt gjort i mer enn 25 år i USA og Canada og har vist seg stå imot korrosjon og forvitring meget bra.

Tester viser at TrenchCoat-lamineringen gir en levetid på minimum 100år.

Profiler
TrenchCoat finnes både som sirkulær profil og som hvelvbue.

Montering
Lengden på røret begrenses kun av transportmulighetene. For å få færrest mulig skjøter kan konstruksjonene tilpasses.  
Rørseksjoner skjøtes sammen med korrugerte skjøtebånd som er enkle å montere. Et rør som er montert sammen av flere deler kan løftes og behandles som en enhet. Skjøtebåndene forhindrer også at rørene glir ifra hverandre, spesielt ved telehiv, setninger eller lignende.  Skjøtebåndet kan leveres med gummipakning for å få det helt tett.

Omfyllingen – et gradert, friksjonsmateriale med steiner max Ø 32 mm – legges symmetrisk i jevne sjikt på begge sider av røret. Fyllmaterialet pakkes nøye for å gi jevn støtte langs hele røret. Hverken rørputen eller fyllmaterialet kan inneholde fryst materiale.

 

TrenchCoat PipeArch er egentlig
et sirkulært spiralfalset rør som ved hjelp av et presseverktøy formes til en lavbygd konstruksjon.

I og med at røret er korrosjons beskyttet med varmforsinkning og 250 μm plastfilm av polyetylen på begge sider er den tekniske levetiden mer enn 100 år.

Korrosjonsbeskyttelsen oppfyller kravene
for forvitringsbestandighet
igt AMA Anläggning GBD.116.

Ugressdekke er en gammel og utprøvd metode for å slippe ugress. Før ble det brukt bl.a halm og gressavfall, før man gikk over til tynne plastfilmer, avispapir etc. for å slippe ugresset.

Det finnes ulike muligheter for å kvele ugress bl.a med sand, grus, flis, bark etc. Ulempen med denne typen dekke er at ugress fritt kan formere seg og raskt dekke store områder om man ikke kveler det i et tidlig stadium.

Det beste alternativet – om man vil dekke store overflater – er å bruke fiberduk/ugressduk som man lar ligge helt fritt for dekkemateriale. Holdbarheten da er ca 2 år og på den tiden skal beplantningen ha slått rot. Det kreves at man planter buskene så tett at de vokser sammen og blir tett etter ca. 3 sesonger. Dessuten bør man plante busker med små, rette røtter for å minimere hullene i fiberduken for hver plante, for å slippe altfor mye ugress rundt hver plante.

Dagens ugressmatter er laget slik at både luft og vann slipper gjennom.

Det finnes to typer fiberduker, vevde og ikke vevde. Disse kan være UV- eller ikke UV stabiliserende.

De ikke -vevde dukene er ofte varmebehandlet på en eller to sider. (termiske fiberduker).

De som ikke er UV stabiliserende må tildekkes med en form for dekkemateriale.

De tynnere dukene, ca 50 – 90g/m2, må som regel dekkes til, da de ikke er UV – stabilisert.

Materialet som brukes som tildekking bør være grovt (20 – 50mm) og brytes ned så langsomt som mulig eller ikke i det hele tatt. Gode dekkematerialer er furubark eller dekorstein med en fraksjon f.eks 16 – 32mm.

Dekkematerialets tykkelse bør være så tynt som mulig. Dette for at ugressfrø ikke skal få sjanse til å etableres seg. Vi anbefaler en tykkelse på mellom 30-50mm. Er dekkematerialet grovt bør man legge på noen ekstra cm slik at duken dekkes helt.

Om man bruker vevde duker er det en viss risiko for at de «fliser» seg der man lager hull for busker. De må forankres skikkelig slik at de ikke slites løs og frynses opp.

Det finns også spesielle duker laget av kokosfiber og en tolags plastfilm som syes sammen. Den gjør at fuktigheten i jorden bevares bedre, noe som igjen fremmer veksten.

 

Vi kan tilby et bredt sortiment av rør og deler til både vann og avløp.

 • Glatte rør og deler til VA
 • Trykkrør og trykkrørsdeler
 • Dreneringsrør både i rette lengder og på kveil
 • Kabelrør, glatte og korrugerte

Ta gjerne en titt i vår katalog som du laster ned her.

 

 

I de aller fleste bygninger finnes ventilasjonssystemets hovedkanaler på loftet eller i kjelleren. Ettersom kanalsystemene ofte er enorme, vinner man en hel del plass om man istedet plasserer dem i grunnen under bygningen.

Å plassere ventilasjonskanalene i grunnen kan være en bra løsning i situasjoner når byggehøyden er begrenset. I andre tilfelle kan alternativet gi plass for ytterligere en etasje innenfor tillatt byggehøyde.

Andre krav
Det stilles høyere krav til ringstivhet på ventilasjonskanaler som plasseres under en bygning. De rørtypene som skal benyttes må være dimensjonert for å tåle belastning både fra omfyllingsmasser, bygningen og i noen tilfeller trafikken.

ViaCon produserer to rør som kan brukes til ventilasjon i grunnen:
 HelCor, et korrugert spiralfalset rør i stål.
 Pecor Quattro, et korrugert rør i PP-plast. 
Begge rørene er dimensjonert for å tåle høy belastning og brukes også til bygging av veg og jernbane.

Tilpasset produksjon
Produksjon av ventilasjonskanaler i HC el PQ tilpasses etter tegninger for hvert enkelt prosjekt.

Detaljer som f.eks. bend, påstikk og overganger produseres ved behov og sveises sammen med røret til passe enheter. Slik blir installasjonen smidigere ettersom færre seksjoner trenger å håndteres og monteres sammen.